Regulamin

Regulamin serwisu | Old-cash.com

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.old-cash.com (zwaną dalej „Serwis”). Rejestrujący się i dokonujący wymiany wartości dewizowych (zwany dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Serwisu prowadzonego pod adresem www.old-cash.com świadczone są przez firmę Euro Artur Romanik, ul. Kobielska 23, 04-359 Warszawa, NIP: 5342078947, REGON 360029387, adres e-mail: office@old-cash.com, telefon: +48 22 118 39 60 (zwaną dalej „Old-cash”, „Usługodawcą”, „my”, „nas”, „nasz”), która jest właścicielem i administratorem Serwisu. Regulamin w języku angielskim i polskim udostępniany jest wszystkim bezpłatnie przed zawarciem jakiejkolwiek Umowy w Serwisie, a także – na Twoje żądanie – w taki sposób, który umożliwia Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz. Niektóre dostarczane przez Old-cash specjalne funkcjonalności, mogą być objęte warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu. W razie rozbieżności między niniejszym Regulaminem, a warunkami dotyczącymi takiej funkcjonalności specjalnej, pierwszeństwo mają warunki jej dotyczące. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z usług, ani uzyskiwać do nich dostępu. Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie): Wartości dewizowe Zagraniczne i polskie znaki pieniężne w formie banknotów będące prawnym środkiem płatniczym, wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie a także uszkodzone/zniszczone. Konto Bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi, modyfikowalna część Serwisu; Konto umożliwia korzystanie z usług Serwisu. Konsument Osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą Umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca wymiany wartości dewizowych w ramach Serwisu. Przedsiębiorca Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje Subskrypcji w ramach Serwisu w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Newsletter Usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której informujemy Cię o nowościach w ramach Serwisu, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego. Polityka Prywatności Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.old-cash.com, polityka prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część. Regulamin Niniejszy regulamin świadczenia usług przez Old-cash za pośrednictwem Serwisu. Rejestracja Usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania zamówienia i korzystania z Serwisu. Umowa Umowa o świadczenie dostępnych usług serwisu ( wymiana banknotów obiegowych i wycofanych z obiegu w tym uszkodzonych i zniszczonych ) wybranych przez Klienta, zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą w ramach Serwisu. Serwis Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.old-cash.com Formularz zamówienia Interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dokonanie wymiany wartości dewizowych w ramach Serwisu. Umowa zawierana na odległość Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze względu na wahania kursów występujące na rynkach finansowych. Formularz rejestracji Interaktywny formularz rejestracji umożliwiający założenie Konta. Użytkownik Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, która może być też Klientem. Usługodawca / Old-cash.com Kantor Dukat Kamil Juraszek, ul. Kobielska 23, 04-359 Warszawa, NIP: 5221200059, REGON 141939328, adres e-mail: office@old-cash.com, telefon: +48 22 118 39 60

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. W ramach Serwisu dostarczamy bezpłatne i płatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Serwisu w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, newsletteru, konta. 2. Każda z umów o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana w każdej chwili bez podania przyczyny w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą okresu na jaki zostały zawarte lub wcześniej, w wypadkach wskazanych w punkcie 9.1 niniejszego Regulaminu. 3. W ramach Serwisu nie umieszczamy informacji handlowych, ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania. 4. Serwis przestrzega kodeksu dobrych praktyk, tj. zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Przepisy dotyczące kodeksu dobrych praktyk zawiera ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zm.2.9

2. SERWIS

1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu; b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); c) zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym co najmniej Internet Explorer 11, Edge 14, Chrome 40, FireFox 38, Opera 36, Safari 8 i nowszym; d) włączona obsługa Cookies oraz JavaScript; e) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s. 2. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Przeglądanie treści w ramach Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Korzystanie z usług w ramach Serwisu możliwe jest jedynie po założeniu Konta. 2. Założenie Konta jest bezpłatne. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Ciebie w procesie rejestracji. 3. Serwis prowadzi skup obiegowych i wycofanych z obiegu wartości dewizowych w postaci banknotów w tym banknotów uszkodzonych/zniszczonych. Serwis nie prowadzi skupu monet, a w przypadku ich dostarczenia do old-cash, zostaną one przekazane na cele charytatywne bez możliwości ich zwrotu. Old-cash prowadzi działalność kantorową na podstawie zezwolenia Narodowego Banku Polskiego. 4. Usługodawca prowadzi skup wartości dewizowych na terenie Polski. 5. Klient może dostarczyć do Old-cash wartości dewizowe w następujący sposób: a) osobiście do biura mieszczącego się w Warszawie, ul. Kobielska 23, w dni robocze w godzinach 9:00 – 18:00 a w soboty w godz 10:00 – 13:00 b) wysyłkowo poprzez pocztę lub kuriera, na adres Exchange Office old-cash Kantor Dukat, ul. Kobielska 23 ( parter – ground floor ), 04-359 Warszawa. Wybór poczty lub lub kuriera leży po stronie klienta. Przed wysyłką wartości dewizowych zapoznaj się z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w kraju nadania przesyłki. W przypadku braku możliwości nadania przesyłki poprzez kuriera, usługę taką udostępnia większość krajowych operatorów pocztowych. Klient dokonuje wysyłki na swój koszt i na własne ryzyko. Old-cash rekomenduje ubezpieczenie przesyłki na wypadek zagubienia lub kradzieży. 6. Wraz z wysyłką wartości dewizowych Klient dostarcza formularz wymiany zawierający : – imię i nazwisko, adres – kod pocztowy – miasto/Poczta – kraj – e-mail – numer telefonu (opcjonalnie) – dane dotyczące płatności na rachunek bankowy Klient potwierdza, iż jest właścicielem rachunku bankowego, wyszczególnia przekazywane wartości dewizowe (wypełniając rubrykę z kwotę waluty którą chce wymienić ), a także dokonuje akceptacji niniejszego regulaminu, upoważnia do przetwarzania danych osobowych i oświadcza, że jest pełnoletni i wartości dewizowe są jego własnością, nie obciążone wadami prawnymi. Rubryki dotyczące płatności oraz wskazujące właściciela rachunku bankowego oznaczone zostają w następujący sposób: Szczegóły płatności Wybrana waluta płatności – euro, dolar amerykański, funt brytyjski, polski złoty Właściciel rachunku bankowego Nazwa banku Sort Code / BIC Numer rachunku bankowego Należy zapoznać się ze wszystkimi dodatkowymi informacjami oraz wskazaniami zawartymi w formularzu takimi jak: „informacja, iż podana kwota wyrażona w walucie została wpisana w odpowiednią rubrykę oraz sprawdzenie poprawności całości kwoty z rozróżnieniem na banknoty obiegowe, stare, wycofane z obiegu oraz uszkodzone/zniszczone. Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Do prawidłowego przebiegu transakcji należy wybrać właściwą walutę do wypłaty środków. Formularz musi zostać podpisany czytelnie oraz być opatrzony datą. Banknoty powinny zostać wysłane najpóźniej następnego dnia roboczego. W przypadku banknotów uszkodzonych/zniszczonych klient musi uzyskać wcześniejszą zgodę serwisu na ich odkupienie poprzez wysyłkę na adres mailowy zdjęć uszkodzonych/zniszczonych banknotów wraz z podaniem przyczyny uszkodzenia. Obowiązek wysłania zdjęć dotyczy także wartości dewizowych, które nie są przedstawione na stronie internetowej serwisu a są one przedmiotem transakcji. W obu przypadkach klient otrzymuje w zwrotnym mailu potwierdzenie możliwości ich sprzedaży wraz z mailową wyceną dokonaną przez old-cash. 7. Po dostarczeniu wartości dewizowych do biura zlokalizowanego w Warszawie ul. Kobielska 23 04-359 Warszawa, serwis zobowiązuje się do wypłaty środków w ciągu 5 dni roboczych przy metodzie wysyłkowej oraz bez zbędnej zwłoki przy wizycie osobistej. 8. Old-cash nie prowadzi skupu z zapłatą za zaliczeniem pocztowym lub za pobraniem, jedyna formą płatności jest przelew na rachunek bankowy

4. KONTO

1. W celu założenia Konta, należy dopełnić procedury Rejestracji, poprzez dostarczenie niezbędnych (oznaczonych jako obowiązkowe) informacji o sobie, za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie. Z chwilą potwierdzenia przez Ciebie dokonania Rejestracji, między Tobą, a Old-cash zostaje zawarta Umowa. 2. Konto zawiera dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu Rejestracji. Wysyłając prośbę o założenie Konta, oświadczasz i gwarantujesz, że wprowadzane przez Ciebie informacje rejestracyjne są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas korzystania przez Ciebie z usług Serwisu. W przypadku późniejszej ich zmiany, powinieneś niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta. 3. Zawinione przez Użytkownika naruszenie Regulaminu może spowodować jedną z następujących reakcji Old-cash: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) usunięcie Konta. Ponadto Old-cash może usunąć Konto w przypadku, gdy ma obowiązek wypowiedzieć Umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 4. Old-cash o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej w e-mailu wysłanym na podany przez Ciebie podczas Rejestracji adres e-mail, podając podstawę takiego wypowiedzenia.

5. KURSY I PŁATNOŚĆ

1. Kursy walut podane na stronach Serwisu są wyrażone w czterech walutach : euro ( EUR ), dolarze amerykańskim ( USD ), funcie brytyjskim ( GBP ), polskim złotym ( PLN ). 2. Warunkiem uzyskania płatności za banknoty zniszczone/uszkodzone jest podanie przyczyny ich zniszczenia/uszkodzenia 3. Płatność za dostarczone w formie wysyłkowej wartości dewizowe realizowana jest wyłącznie poprzez przelew na konto bankowe w jednej z czterech walut wymienionych w punkcie 5.1. 4. Płatność za wymieniane wartości dewizowe przy osobistej wizycie w kantorze old-cash realizowana jest natychmiastowo w formie gotówkowej, z zastrzeżeniem odmowy wypłaty środków w przypadku przeprowadzenia negatywnej analizy dokonywanej transakcji wynikającej z przepisów prawa dewizowego oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. 5. Old-cash zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji transakcji także w przypadku: a) banknotów, których autentyczność jest niemożliwa do ustalenia, b) banknotów: wybawianych środkami chemicznymi, zaplamionymi farbami barwiącymi, posiadających nadmierne ubytki, które zostały uszkodzone/zniszczone celowo, c) banknotów w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie iż mogą pochodzić z przestępstwa lub nie stanowią własności sprzedającego.

6. REKLAMACJE

1. Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu i nasze usługi. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy usług. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@old-cash.com lub adres do korespondencji Old-cash. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie. 2. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Ciebie wysłana albo na adres, który został przez Ciebie podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. NEWSLETTER

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Old-cash na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę. 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, zamawiasz za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera, Old-cash, a Tobą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony. 3. Możesz w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji Newslettera, poprzez odpowiedni link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera. 4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Old-cash jest dobrowolna i w każdej chwili możesz ją wycofać.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy w przypadku : a) dłuższego niż 2 dni robocze opóźnienia w realizacji płatności przez old-cash na konto bankowe klienta pomimo skutecznego dostarczenia wartości dewizowych do biura old-cash w Warszawie, b) otrzymania kwoty przelewu niższej niż ustalona w serwisie, Przy umowie zawieranej na odległość i poza siedzibą old-cash, na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze względu na możliwość występowania wahań kursów walut, które są typowe dla rynków finansowych. Old-cash może odstąpić od umowy, gdy: a) stwierdzimy że Klient naruszył normy prawa określane przez : – Ustawę Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dziennik Ustaw 2018 poz. 723 ) z późniejszymi zmianami – Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu z późniejszymi zmianami – Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 160) b) stwierdzimy że wartości dewizowe zostały zdobyte nielegalnie, są skradzione, pochodzą z przestępstwa, są dysponowane nie przez prawnego posiadacza c) stwierdzimy że wartości dewizowe są sfałszowane lub przerobione , ustalenie ich autentyczności jest niemożliwe lub są celowo uszkodzone W przypadku wartości dewizowych sfałszowanych lub przerobionych old-cash wypełnia formularz zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych przekazując banknoty i sprawę do najbliższej jednostki Policji. W przypadku znaków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł old-cash zastrzega sobie prawo do przekazania banknotów właściwym organom ścigania. W przypadku wartości dewizowych, których autentyczność jest niemożliwa do ustalenia znaki pieniężne są możliwe do odbioru jedynie w siedzibie kantoru przy ul. Kobielskiej 23 w Warszawie.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Old-cash nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: (a) zawinionego naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu, (b) udostępniania przez Ciebie loginu lub hasła do Twojego Konta osobom trzecim, (c) sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu lub usług, (d) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Serwisu, z zastrzeżeniem, że żadne z powyższych wyłączeń odpowiedzialności nie ograniczają zasady, iż Użytkownicy będący konsumentami podlegają ochronie tych przepisów obowiązujących w państwie ich zwykłego miejsca pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (e) zawinionego działania wybranych przez ciebie usługodawców zewnętrznych a w szczególności firm kurierskich, poczty lub banku. 2. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, jeżeli nie jesteś Konsumentem stosują się do Ciebie szczególne, następujące postanowienia: a) Old-cash nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Ci z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Old-cash ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Ciebie strat; b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie; c) spory powstałe pomiędzy Old-cash, a Tobą, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności Old-cash; d) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Old-cash ma uprawnienie do wiążącej Cię interpretacji Regulaminu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

10. ZMIANA REGULAMINU

1. Old-cash może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Old-cash) lub technicznych (modernizacja Serwisu lub usług, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu lub usług). 2. Zostaniesz poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Twoje Konto na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie powinieneś dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę.

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W razie sporu z Old-cash, Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (właściwe adresy: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Old-cash, w zależności od woli konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 2. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 3. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym.

12. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, jeżeli nie jesteś Konsumentem stosują się do Ciebie szczególne, następujące postanowienia: (1) Old-cash nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Ci z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Old-cash ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Ciebie strat, (2) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (3) spory powstałe pomiędzy Old-cash, a Tobą, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Old-cash, (4) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Old-cash ma uprawnienie do wiążącej Cię interpretacji Regulaminu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt i sposób porozumiewania się z Old-cash Exchange office old-cash Euro Artur Romanik ul. Kobielska 23 ( parter – ground floor ) 04-359 Warszawa, adres e-mail: office@old-cash.com, telefon: +48 22 118 39 60 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta. 3. Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie www.old-cash.com stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 4. Data wejścia w życie Regulaminu 28.05.2020r.