Polityka prywatności

Polityka prywatności | Old-cash.com

Informacje dotyczące zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych naszych klientów i zobowiązujemy się zapewnić ją na odpowiednim poziomie. Niniejsze zasady opisują, jakie dane klientów Old-cash.com są gromadzone w ramach serwisu prowadzącego pod firmą:
Euro Artur Romanik, ul. Kobielska 23, 04-359 Warszawa, NIP: 5342078947, REGON 360029387, adres e-mail: office@old-cash.com, telefon: +48 22 118 39 60
oraz w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”, zwane również potocznie „RODO”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Od tej daty Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane w Polsce.

SPIS TREŚCI

1. Administrator danych osobowych.
2. Cele i podstawy przetwarzania.
3. Które dane należy nam podać?
4. Odbiorcy danych.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Okres przechowywania danych.
7. Twoje prawa.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
9. Informacja o zmianie celu przetwarzania danych przez Administratora.
10. Zgoda.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest
Euro Artur Romanik ul. Kobielska 23, 04-359 Warszawa, NIP: 5342078947, REGON 360029387, adres e-mail: office@old-cash.com, telefon: +48 22 414 44 64 (dalej : „Old-cash”).
To oznacza, iż jako Administrator odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Old-cash przetwarza Twoje dane osobowe (uzyskane przy rejestracji w ramach Serwisu dokonywanej w celu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej trwania) w następujących celach:
a) w celu zawarcia i wykonywania Umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem Umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszym Serwisem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia);
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako Administratorze (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia) – cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.: art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858); art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO);
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
e) w określonym celu na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Twoich danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą możesz być najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostaniesz o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.

3. Które dane należy nam podać? Jakie dane gromadzimy?

Do dokonania Rejestracji w ramach Serwisu i zawarcia Umowy wymagamy podania przez Ciebie danych wskazanych w Formularzu rejestracji (jeśli ich nie podasz, nie zawrzemy Umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie Umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. wysyłać Newsletter-u lub kontaktować się telefonicznie).
W trakcie trwania Umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych. Pojawienie się u nas Twoich danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których korzystasz (np. dane o dokonywanych zamówieniach).
Zawierając Umowę lub w czasie trwania Umowy możesz dodatkowo, np. zamówić usługi nieobjęte dotąd Umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Twoich danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.
– Aktualne i poprzednie stany zamówień z oznaczeniem czasu kiedy status zamówienia został zaktualizowany: oczekiwanie / przetwarzanie / kompletowanie / rozbieżność zamówienia / wstrzymanie realizacji.
– Nazwisko (nazwiska) pracowników Old-cash, którzy przetwarzają Twoje zlecenie (zlecenia).
– Wszelkie wiadomości wysyłane przez pracowników Old-cash dotyczące Twojego zamówienia.
– Wyniki przeliczenia waluty oraz opis ewentualnych rozbieżności, jeśli takie istnieją.
– Śledzenie i informacje o statusie dostawy, jeśli korzystałeś z odpowiedniej metody dostawy.
– Wszelkie informacje zawarte w zamówieniu lub na przesyłce.
– Jeśli Twoją metodą płatności jest przelew bankowy, a Twoje konto bankowe znajduje się poza Polską, możemy zapytać o datę urodzenia. Zrobimy to tylko wtedy, gdy bank przyjmujący potrzebuje daty urodzenia nadawcy w celu przetworzenia płatności.
W przypadku zamówień, zarówno online, jak i za pomocą papierowego formularza, zbieramy następujące dane:
– Preferowana waluta wypłaty środków pieniężnych
– Kwota po przeliczeniu na wybraną walutę
• Imię
• Nazwisko
• Adres
• Adres e-mail
• Preferowana metoda wypłaty środków

Szczegóły płatności

Jeśli metodą wypłaty jest bezpośredni przelew bankowy: dane rachunku bankowego
Jeśli dostępną metoda wypłaty jest paypal: adres e-mail dla paypal

Dodatkowe informacje, które możemy potrzebować

– Skany/kserokopie dowodu tożsamości
– Informacje o rzeczywistym beneficjencie środków finansowych
– Informacje o pochodzeniu funduszy
– Informacje o osobach/organizacjach związanych z beneficjentem
– Informacje o tym, czy beneficjent jest osobą zajmującą stanowisko polityczne, czy też znajduje się na liście osób objętych sankcjami finansowymi/celowymi.

4. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2 niniejszego dokumentu Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
a) Podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Old-cash na podstawie zawartej z nami jako Administratorem umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to: nasi doradcy biznesowi, podmioty zajmujące się marketingiem, agenci, księgowi, informatycy, firmy archiwizujące, obsługa IT, obsługa kadrowa, szkoleniowcy, podmioty udzielające licencji na korzystanie z programów komputerowych, podmioty udzielające miejsca na dysku w sieci, kurierzy);
b) Twoi doradcy, jako osoby, której dane dotyczą,
c) Bliskie Tobie osoby,
d) Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu;
e) Inne podmioty objęte umową o świadczenie usług (Umową zawartą z Tobą jako Klientem);
f) Podmioty powiązane z nami w ramach grupy kapitałowej.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania Umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych. O takiej sytuacji zostaniesz poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Ciebie o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Cię o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Ciebie z Old-cash Umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
– przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
– przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Old-cash (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Old-cash w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych Umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Old-cash;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Old-cash stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez nas jako Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

7. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez Old-cash Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli) – art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych) -art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) Twoje dane osobowe, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie Umowy lub Twojej zgody. Możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi – art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (będącego następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych);
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: : office@old-cash.com

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;
b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia i realizacji Umowy z Old-cash, podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej Umowy.

9. Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez Administratora

Jeżeli Old-cash zdecyduje przetwarzać Twoje dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Cię, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

10. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania Umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Twoich danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Twoje dane i na Twoje żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Tobą celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji Umowy. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem 7 lit. g) niniejszego dokumentu.